Meaning and Gender Differences --- When the gift incentive is nonexistent, women attribute a greater sense of meaning to their contribution, whereas this effect is largely absent or even reversed in men.

״משמעות ומגדר במימון המונים״ – גברים מייחסים משמעות רבה יותר לפרסים בעוד נשים מייחסות משמעות רבה יותר לפילנטרופיות טהורה...

 אנו חוקרים את פלטפורמת מימון ההמונים ובוחנים את ההבדלים המגדריים בראי החיפוש אחר המשמעות של ויקטור פרנקל (״האדם מחפש משמעות״). השימוש בפלטפורמת מימון ההמונים במחקר מאפשרת בחינה והשוואה של אינטראקציות בין מוטיבציות. תוצאות המחקר מראות שפרסים חומריים בפלטפורמות מימון המונים פוגעות במוטיבציה של נשים לתרום ובתחושת המשמעות של העשייה למען האחר יותר מאשר אצל גברים. כלומר נשים רגישות יותר מגברים מהשפעת תמריצים חומריים על הנכונות לתרום למען הזולת. 

כאשר מסירים תמריצים (פרסים) בדמותן של מתנות, נשים מייחסות משמעות רבה יותר להשתתפותן במימון. השפעה זו נעדרת במידה רבה או אף הפוכה אצל גברים.

 לממצאים מהמחקר שלנו השלכות מרחיקות לכת בכל ההיבטים של אסטרטגיות שימור תורמים. בפרט, הממצאים שלנו מצביעים על כך שנשים מתואמות יותר לעומת גברים עם הדוקטרינה הקנטיאנית של דחיית אינטרסים אנוכיים לטובת התנהגות אלטרואיסטית.

להלן הלינק למחקר:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214804321000975?dgcid=coauthor

Year
2021

Last Updated Date : 30/08/2021