Departmental Seminar

05/05/2015 - 14:00

סמינר לזכרו של פרופ' רמי שגיא ז"ל

 

Speaker:

Prof. Ya’acov Weisberg

Graduate School of Business Administration Bar-Ilan University

 

"צבירת נכסים ביהדות ופיזור סיכונים

והמפגש בין אחים-אויבים יעקב ועשו"

נושאי הדיון:

•         נקודת מוצא: צבירת רכוש עפ"י היהדות לעומת הנצרות.

•         הנחת יסוד –"אופטימיזציה ומיקסום תועלות".

•         השאיפה: -  אסטרטגיה של מיקסום תועלות (לא רק כלכליות!)

•         האם כדאי להרבות נכסים ולפזר "סיכונים"? עידוד לריכוז לעומת פיזור נכסים.

•         דעת הפרשנים לצבירת נכסים (רש"ר הירש).

•         פיזור ("סיכונים") – בהיבטים שונים:

–        התנהגותית (התנהגות ארגונית-עסקית)

–        כלכלית

–        הישרדותית – ניתוח הרקע והמפגש בין יעקב ועשו.

–         

•         ההרחבה הפרשנית לגבי עם ישראל - "סיכונים מובנים ולדורות"

הפרספקטיבה ההיסטורית, הפוליטית והגיאוגרפית כמשפיעה על תפיסת הסיכונים וההתמודדות אתם (רש"י ורמב"ן)