שלחו לחבר

קוד אתי

קוד האתיקה והיושרה האקדמית

ביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן

 

ביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן שואף להכשיר מנהלים ואנשי מקצוע מובילים בזירות העסקיות והציבוריות, העשויים לקדם רווחה כלכלית עבור חברותיהם העסקיות ועבור כלל החברה הישראלית. מטרה זו מושגת באמצעות הפצת ידע וחינוך עסקי עדכני, ומחייבת הקפדה על מחקר והוראה ברמות הגבוהות ביותר.

 

הקוד האתי של ביה"ס נועד לטפח אוירה של אמון הדדי ויושרה במהלך הלימודים ואולי (הלואי) גם אחריהם.

ביה"ס, על כל מחלקותיו ואנשי הסגל שלו, מאמין בערכים של יושר, כבוד הדדי, הוגנות, אמון, אנושיות וכיבוד זכויות הסטודנט. סיסמתנו היא: ביה"ס למנהל עסקים – מתחשבים בך. אקדמיה מובילה – מחויבות למצוינות.

 

גם כל סטודנט בביה"ס למנ"ע בבר-אילן מחויב לשמור על רמה נאותה של יושרה ויושר במהלך לימודיו במוסד. במהלך ביצוע כל פעילויותיו האקדמיות והלא-אקדמיות, הסטודנט יכבד במלואו את הקוד האתי של ביה"ס, וישמור על עקרונות היסוד שלו. מעמדו של כל לומד בביה"ס למנ"ע מותנה בקיום עקרונות יסוד אלה.

 

נושא היושרה קשור לתקנון המשמעת שמתפרסם בשנתון (וגם באתר האוניברסיטה). כמו כן, על כל סטודנט להקפיד על הכללים והנהלים המפורטים בתקנון.

 

על פי הניסיון, היושרה מאפיינת את התנהגות רוב הסטודנטים שלנו, ועבורם ברורה מאליה ההקפדה שלנו על יושרה נאותה. עם זאת, יש להדגיש מספר נורמות התנהגותיות ומספר כללים ספציפיים הנוגעים ללימודים, כתיבה, מחקר, פיתוח, ופרסום.

 

שמירה על היושרה האקדמית כוללת, בין השאר:

  • הימנעות מהונאות והעתקות בבחינות ועבודות-בית.
  • הימנעות משימוש חוזר בעבודות.
  • הימנעות מקנית עבודות או חלקן (דרך האינטרנט או בכל דרך אחרת).
  • הימנעות מהצגת מידע שיקרי ו/או מטעה במטלה/ עבודה/ מחקר/ הרצאה/ פרסום.
  • הימנעות מהטעיה, דיווח כוזב, והצגת מידע שיקרי על מנת לקבל הקלות ודחיות.
  • הימנעות מסיוע לסטודנט אחר לבצע עבירה.

 

כללים ספציפיים הנוגעים למחקר, כתיבה ופרסום: 

  •  כתיבה אקדמית: הכתיבה האקדמית מחייבת אזכורם וציונם של כל המקורות של אותם חומרים ורעיונות המוצגים בעבודה. במידה ומובאים ציטוטים, יש לציין מפורש את המקור והמקום (במידה שנדרש יש לציין את הסכמת המחבר המקורי לאזכור). כללים אלה חלים גם על מצגות.

אין לצטט חלקים שלמים מעבודה של מחבר אחר אשר פורסמה בכל צורה שהיא (כתב-עת, פרסום מקצועי, עבודת תיזה או דוקטוראט, אינטרנט, כנס, הרצאה, וכדומה).

     

  •  מחקר: ביצוע מחקר ייעשה בדרך המכבדת את הנבדקים ובאופן התואם את כללי האתיקה במחקר. פירוט ניתן למצוא בתקנון ועדת האתיקה האוניברסיטאית  וכן בתקנונים של ארגונים אקדמיים-מחקריים, כגון:      :APA http://www.apa.org/ethics/code2002.html

בנוסף, ניתן לקבל מידע לגבי תהליך קבלת אישור ועדת האתיקה במוסד בו יתקיים המחקר.

 

  • פרסום עבודה אקדמית: כל פרסום של עבודה בכתב-עת, ספר, מתן הרצאה ביום עיון או כנס, באינטרנט, או באמצעי תקשורת כלשהו, במהלך הלימודים או לאחריהם, ייעשה בידיעתו, בהסכמתו ובפיקוחו של מנחה עבודת המחקר, תוך מתן כיבוד  הולם (קרדיט) למנחה העבודה ולאוניברסיטה. על הסטודנט לדון ולקבוע מראש עם מנחה העבודה מי ייכלל בשמות המחברים ומה יהיה סדר הופעתם בפרסום.

 

  • שיווק: שיווק של כלים שפותחו במהלך הלימודים או עבודת המחקר, כגון כלי מדידה, אבחון, הערכה או בקרה, וכן שיווק כל מוצר שפותח במהלך העבודה המחקרית המשותפת או כתוצאה ממנה, ייעשה בידיעתו, הסכמתו ופיקוחו של החוקר או מנחה עבודת המחקר, תוך נתינת קרדיט הולם למנחה העבודה ולאוניברסיטה.

 

הפרה של הקוד האתי

וועדת המשמעת של האוניברסיטה הינה הגוף המוסמך לדון בכל מקרה של חשד לעבירה או הפרה של הקוד האתי. הפרות אלו כוללות, בין השאר, מקרים של:

 

שקר: לרבות, אך לא מוגבלת, למקרים של אי אמירת אמת כדי להשיג יתרון אקדמי, מקצועי או כלכלי כלשהו.

 

רמייה: לרבות, אך לא מוגבלת, לשימוש בחומרים בלתי מורשים כדי להשלים משימה או מטלה, העתקת עבודה של אדם אחר, העברה ללא רשות של מידע וחומר חסוי לאדם אחר (כגון חומר קורס), ועשיית שימוש בעבודה של אדם אחר ללא מתן הקרדיט הראוי (העתקה ללא רשות המחבר plagiarism). במקרה של ספק לגבי מעמד ההרשאה של חומר, חובתו של הסטודנט לבקש הבהרה מהמרצה.

 

גניבה: לרבות, אך לא מוגבלת, ללקיחת רכוש אדם אחר בקהילת ביה"ס ללא הרשאה גניבה, גרימת נזק לרכוש או השחתת רכוש או משאבים של ביה"ס.

 

אי-דיווח: ידיעת הפרה הקוד האתי של אדם אחר ואי דיווחו כראוי, תחשב כסיוע למפר הקוד ותחייב העמדה לוועדת משמעת.

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 21/04/2016