קוד אתי

קוד האתיקה והיושרה האקדמית

 

בית הספר מכשיר את המוסמכים בו לתפקידים בהם מוטלת עליהם אחריות רבה. אחריות שנוגעת לא רק אליהם באופן אישי, כי אם גם אחריות כלפי כל בעלי העניין בסביבה העסקית בה הם מעורבים מתוקף תפקידם.

כיוון שכך, בית הספר מקפיד לא רק על ההיבטים האקדמיים, אלא גם על ההיבטים הערכיים והאתיים המעורבים בלמידה.

בית הספר רואה חשיבות רבה להקפדה בנושאים האתיים ורואה לנכון לציין זאת בפני כל המועמדים והלומדים בו.

פעולות לא אתיות   (כגון: הגשת עבודות לא מקוריות, העתקה, כניסה לא מורשית לחשבון של גורם אחר, ביצוע פעולה לא מורשית בחשבון של גורם אחר, הטעיה, הסתרת מידע, הצגת מידע שקרי או מטעה, התחזות, וכד' ),  יגררו, מעבר לביטולו של הקורס במסגרתו בוצעה הפעולה, גם הליך של הפסקת הלימודים והשעייתם לתקופה של מספר סמסטרים.