Ph.D Workshop

31/12/2013 - 14:15

אלברט איציק: מימון, אסטרטגיה, שיווק

השפעת פרסומים פומביים אודות הגשה ואישור פטנט על מחירי המניות בשוק האירופאי והאמריקני
 
 
PUBLIC PUBLICATION ABOUT PATENT APPLICATION OR PATENT GRANTED AND ITS EFFECT OVER THE U.S AND EUROPEAN SHARES' PRICES

 

תקציר

מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד שוק ההון מושפע מפטנטים שמתפרסמים. הבחינה מתמקדת בשתי נקודות זמן משמעותיות: מועד הבקשה הראשונה לרישום פטנט (שלב של אי-ודאות כי טרם ידוע אם יאושר) ומועד אישורו. מצד אחד, אבדוק אם תאוריית השוק היעיל מתממשת, ומהצד האחר, האם פרסום המידע אודות פטנט חדש יגרום לתשואה נוספת בשני מועדי הפרסום; זאת לפי טענתם של Srinivasan, Pauwels, Silva-Risso, & Hanssens, (2009) שמחיר מניותיה של חברה המודיעה על שיווק מוצר חדש - עולה. בעבודה נבחנות השפעות אלו על מחיר מניותיהן של חברות הפועלות בשווקים שונים ובענפי תעשייה מגוונים בהתאם למאפייניהן העסקיים.

המחקר נשען על העובדה שפטנטים בבעלותה של חברה משפיעים על שוויה. בעבודתי אבדוק מהי השפעתו של פרסום פטנט על שווי החברה מיד לאחר הבקשה לרישומו ולאחר אישורו מטעם רשות הפטנטים. כמו כן אבחן את מידת אי-הוודאות לפני אישורו. בעבודה יש אבחנה בין שוק ההון האירופי לזה האמריקני והחברות מסווגות לפי ענפי התעשייה שאליהם הן משתייכות.

בעבודתי משולבות שלוש תיאוריות מרכזיות: תורת המשאבים, תקשורת המונים וציפיות רציונליות. ההשערה היא שבעלות על פטנטים שזכויות השימוש בהם מוגנות לעשרים שנה מעלות את שווי החברה. נוסף על כך, המחקר עוסק בהיבטים התנהגותיים במסחר במניות (Brown & Warner, 1985; Hou, 2007) ובמסגרתו דגמתי את כל הפטנטים במדדי המניות S&P 500 בשוק האמריקני ו-S&P 350 בשוק האירופי שמספרם מגיע לכמיליון וחצי פטנטים. המדגם מתבסס על רכישתן ומכירתן של מניות במשך 33 שנים בשווקי  ההון האירופי והאמריקני.

מתדיין: נתנאל דרורי

 

 

 

יוסף רויטל: מימון

תחום מחקרי:

מחקר אמפירי בממשל תאגידי (שכר מנהלים בכירים)

Research Interest:

Empirical Corporate Governance (Executive Compensation

 

מתדיין: דוידסקו מיכל