תוכניות הלימודים וסדרי הלימודים

 

תוכן העניינים:

 

 

 • תוכנית הלימודים הינה תוכנית מובנית. הלימודים יתקיימו במהלך שנתיים (4 סמסטרים), סמסטר א' וב' בכל שנה, בימי ראשון החל מ16.00 ועד השעה 21:30 ובימי שישי החל מהשעה 8.00 ועד השעה 13:30. הלימודים יתקיימו במתכונת משולבת, כך שכל קורס יתקיים בחלקו בקמפוס, במתכונת פרונטאלית, וחלק ממנו יתקיים מרחוק, דרך תוכנת הזום. בתוכנית משולבים מספר קורסי תואר מתוקשבים, כך שיכול להיות שבפועל באחד הסמסטרים יתקיימו פחות שעות בפועל מהמתואר לעיל, אך זו מסגרת הזמן לקיום הקורסים.
 • לימודי ההשלמה יתקיימו בסמסטר קיץ שלפני תחילת שנת הלימודים הראשונה של הסטודנט, בשעות אחר הצהריים והערב ו/או בימי שישי בבוקר, כשהקורסים במבוא לכלכלה מיקרו ומבוא כלכלה מאקרו הנם מתוקשבים והקורס במתמטיקה בסמסטר קיץ יתקיים במתכונת משולבת או בזום מלא. במידת הצורך, ניתן יהיה לבצע את ההשלמות בקורסי הכלכלה והמתמטיקה במהלך סמסטר א', במקביל לקורסי התואר. בסמסטר א' יתקיים קורס ההשלמה במתמטיקה במתכונת המשולבת, כשאר קורסי התואר, בעוד שקורסי ההשלמה במבוא למיקרו כלכלה ובמבוא למאקרו כלכלה יהיו מתוקשבים. את מבחן הפטור בסטטיסטיקה יש לבצע לפני תחילת שנת הלימודים, על פי המועדים שיפורסמו בקיץ.
 • חשוב לציין כי מועדי הבחינות בקורסי התואר במנהל עסקים יתקיימו בכלל ימי השבוע, בדרך כלל בשעה 9:00 בבוקר, ולאו דווקא בימי הלימוד. זאת כדי לאפשר פריסה מיטבית של הבחינות, בכפוף לאילוצים הקיימים.
 • על התלמיד לסיים את לימודיו במסלול א' (עם תזה) ובמסלול ב' (ללא תזה) במשך שנתיים. הוועדה לתואר שני מאפשרת במקרים מוצדקים (לאור המלצות המנחה וראש בית הספר) הארכה לשנת לימודים שלישית, וזאת בדרך כלל לתלמידים במסלול עם עבודת מחקר (מסלול א'). לצורך קבלת אישור להארכת לימודים, יש להגיש בקשה דרך אתר האינ-בר
 • מספר מצומצם של קורסים עשויים להילמד בשפה האנגלית.

 

לימודי השלמה
 

הסטודנט יחויב בלימודי השלמה בהתאם ללימודיו הקודמים לתואר ראשון. סטודנט שיחויב בקורסי השלמה יהיה במעמד של "מן המניין בתנאי" ועליו לסיימם במהלך סמסטר הקיץ לפני תחילת שנה"ל הראשונה. קורסי הכלכלה יינתנו גם בסמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה, לסטודנטים שטרם הספיקו לסיים את חובותיהם. הסטודנט מחויב לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע משוקלל של 76 לפחות. אם הסטודנט למד קורסים אלה במלואם או בחלקם במוסד אקדמי מוכר במהלך 10 השנים האחרונות, בהיקף דומה וברמה זהה לדרישות בית הספר, הוא רשאי להגיש לבית הספר בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו. בקשות אלו יש להגיש מיד עם קבלת מכתב המאשר את הקבלה לתוכנית.

לאחר סיום כל קורסי ההשלמה, כל סטודנט מחויב להגיש בקשה לשינוי מעמד ל"מן המניין" למדור לתואר שני לביטול התנאי. ללא הגשת הבקשה - לא יעודכן מעמדו של הסטודנט! אנא הקפידו לעשות זאת.
 

לימודי ההשלמה הינם:

 • מתמטיקה
 • סטטיסטיקה למינהל-עסקים (מבחן פטור. חובת מעבר בלבד)
 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא למאקרו כלכלה

 

לימודים לתואר שני

 

תכנית ה-MBA מציעה 4 מגמות: מימון, שיווק ופיתוח עסקי, ניהול והתנהגות ארגונית ומערכות מידע (אין אפשרות להתמחות בשתי מגמות).
כמו כן, קיימת גם אפשרות להשתלב באשכול-על בתחום הדירקטורים, המורכב מקורס בסיס בדירקטורים (נמצא בתוכנית הלימודים של כל אחת מההתמחויות) ושני קורסי הרחבה בתחום זה: ניתוח דוחות כספיים ודירקטורים למתקדמים (בהתמחות מימון נדרש רק קורס הרחבה אחד - דירקטורים למתקדמים, שכן תכני הקורס ניתוח דוחות כספיים נלמדים בהתמחות עצמה). למסיימי אשכול על זה יוענק אישור על לימודי אשכול דירקטורים, בנוסף לתעודת התואר.

תנאי כניסה לכל אחת מן המגמות הוא ציון של 80 לפחות בקורס העקרונות של המגמה. במגמת מערכות מידע - נדרש ציון רף של 80 בקורס הבסיס של האשכול בו בחר הסטודנט, או באחד מקורסי הבסיס של האשכולות, אם הסטודנט החליט לא להתמקד באשכול מסוים.

כל סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי אחר, או באוניברסיטת בר-אילן במחלקה אחרת ולמד ב-10 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי ה-MBA והשיג ציון של 80 לפחות, יוכל לבקש זיכוי מקורס זה. האפשרות לזיכויים מקורסים קיימת עד לסך של 6 נקודות זכות. 

תלמיד שלמד במסגרת לימודי התואר הראשון קורס דומה בהיקפו ובתכניו לקורס המוצע בבית הספר למינהל-עסקים וזאת בתוך 10 השנים האחרונות, לא יהיה רשאי ללמוד קורס זה אך יחויב בקורס חליפי במקומו (המרה).

בית הספר למינהל עסקים ישתדל לקבוע את קורסי ההמרה (במקום הפטורים) בחלון הזמן של הקורס ממנו קיבל הסטודנט פטור, או לקיימם במתכונת מתוקשבת, אך אינו יכול להתחייב לכך. הסמכות לאישור זיכוי מקורסים היא בידי הוועדה לתואר שני. הגשת הבקשה לזיכוי מתבצעת דרך פניות מינהליות באתר האינבר.

את הבקשות לפטורים יש להגיש למזכירות הסטודנטים בביה"ס דרך המייל

 

קורסי השלמה

מבוא למיקרו כלכלה

מטרת הקורס הינה להקנות מושגי יסוד במיקרו כלכלה, שיאפשרו הבנה וניתוח מערכת השיקולים של היצרן והצרכן, אופן התנהלות השוק התחרותי והלא תחרותי, וניתוח בעיות בקבלת החלטות.

תוצרי הלמידה בקורס הינם:

 • לימוד כלי הניתוח הבסיסיים של התיאוריה המיקרו-כלכלית.
 • הבנת אופן הקצאת משאבים כלכליים במשק.
 • פיתוח יכולת ניתוח בסיסית למערכת השיקולים של הגורמים הפועלים בשוק.
 • יכולת ניתוח בסיסית להשפעת יישום אמצעי מדיניות שונים על אופן הקצאת משאבים כלכליים במשק.

 

מבוא למאקרו כלכלה

מטרת הקורס הינה להקנות מושגי יסוד במאקרו כלכלה, שיאפשרו הבנה וניתוח התופעות המאקרו כלכליות המרכזיות.

תוצרי הלמידה בקורס הינם:

 • לימוד מושגי יסוד בתחום המאקרו כלכלה.
 • ניתוח בסיסי של יישום מדיניות כלכלית פיסקאלית או מוניטרית. 

 

סטטיסטיקה למינהל עסקים

התפלגות נורמלית ותכונותיה, משפט הגבול המרכזי, מבחנים לבדיקת השערה על ממוצע האוכלוסיה, מבחן חד-צדדי ודו צדדי, רווח בר סמך, בדיקת השערות, עצמה של מבחן, מבחנים לזוג מדגמים תלויים ובלתי תלויים, מבחנים לבדיקת השערות על פרופורציה באוכלוסייה, השוואת פרופורציות למדגמים בלתי-תלויים, מקדם המתאם הפשוט וישר הרגרסיה, מבחנים הקשורים למתאם ורגרסיה, רגרסיה מרובת משתנים, מבחן חי בריבוע לבדיקת טיב התאמה ותלות הדדית, מבחן לבדיקת שונות, השוואה בין שונויות, ניתוח שונות, מבחנים א-פרמטריים, למדגמים תלויים ובלתי תלויים.

 

מתמטיקה

מטרת הקורס: הקניית ידע, כלים מתמטיים ויישומים מתחומי חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ואלגברה ליניארית.

הקורס עוסק בעיקרו בנושאים הבאים:
פונקציות – כלכליות, גבול, נגזרת, סקירה, פונקציה רבת משתנים, אופטימיזציה משוואות – גאוס, מטריצות, דטרמיננטות

 

עקרונות מינהל-עסקים

70-951 עקרונות הניהול

הקורס מתמקד באלמנטים יסודיים שונים בניהול, הישימים לכל סוגי הארגונים. בקורס נלמד לפתח חשיבה ביקורתית לגבי סוגיות מרכזיות בניהול, לזהות את המשתנים העיקריים המגדירים את הניהול בארגונים, ולגבש תוכניות ניהוליות לטווחי זמן שונים. 

מטרות נוספות:

·         לימוד דרכים לשיפור ביצועים ולהגדלת אפקטיביות הניהול.

·         הקניית הכלים הדרושים למעבר מתפקיד מנהל טכני/פונקציונאלי לתפקיד מנהל כללי.

·         גיבוש ראייה אסטרטגית והכרת תהליך הניהול האסטרטגי.

 

70-636 ניהול השיווק 

התחרות הקיימת במאה ה – 21 בין החברות לקידום מוצריהן, מחייבת השקעה מרבית בתהליכי השיווק תוך ניצול הזדמנויות עסקיות, והתאמת הנדרש לשינויים הדינמיים המתרחשים בשווקים בהם הן פועלות. השגת מטרות השיווק וניצול ההזדמנויות העסקיות, מצריכה הבנה של צרכי קהלי המטרה, ניתוח הן של הסביבה הפנימית של הארגון והן של הסביבה החיצונית, זיהוי פלחי שוק וקביעת שוקי מטרה, נקיטה באסטרטגיות שיווקיות מתאימות ויכולת התאמה מידית לשינויים המתרחשים בשוק, לרבות שינויים הנוגעים למתחרים. הקורס יתמקד בנושאים עדכניים ומרכזיים בשיווק הכוללים, בין היתר, את התחומים הבאים: התנהגות צרכנים, מחקר שיווקי, ניתוח הסביבה השיווקית, ניתוח מתחרים, מדיניות מוצרים, מדיניות מחירים, מדיניות מאמץ הקידום ומדיניות הפצה.
מטרות הקורס הינן להעניק למשתתפים ידע, הבנה ויכולת יישום של נושאים שיווקיים. במסגרת הקורס ילמדו נושאים שיאפשרו הבנה מעמיקה של מושגים מרכזיים בשיווק, וכן נושאים שיאפשרו לבצע אינטגרציה של אלמנטים שונים הקשורים לתחום השיווק. הקורס מורכב משילוב של הרצאות מתוקשבות, דיונים שיתקיימו באמצעות הפורום ומבחן. ההרצאות תכלולנה דוגמאות הרלוונטיות לנושאים הנלמדים.

 

70-953 עקרונות המימון

מטרת הקורס להקנות את הבסיס האנליטי והיסודות של תורת המימון המודרנית. הקורס יסקור את התיאוריות הקלאסיות במימון בדגש על מימון החברה העסקית. בין הנושאים שילמדו בקורס: מטרת החברה העסקית, ערך הזמן של כסף (TVM), חישובי היוון, קריטריונים לבחינת כדאיות פרויקטים ודירוגם, תקצוב הון, הגדרת סיכון, תורת תוחלת התועלת וביטוח, תורת תיק השקעות, יעילות ושיווי משקל של שוק ההון, מחיר הון, הרכב ההון והערכת שווי החברה.

 

70-684 יסודות הסייבר

השבועון הבריטי "אקונומיסט" הגדיר את הזירה הקיברנטית  (בהקשר של לוחמת סייבר) כ- "זירת הלחימה החמישית הנוספת על ארבעת הזירות המסורתיות: יבשה, ים, אוויר, חלל.לוחמת סייבר היא פעולה עוינת הננקטת עי ארגון על מנת לחדור למרחב הקיברנטי של היעד במטרה לגנוב ממנו מידע  כמו גם במטרה לשבש  את הפעילות ולהסב לו נזק  ו/או למערכות אחרות המסתמכות עליו.הנזק יכול להיות בלתי הפיך כך שהפעילות של הארגון הנפגע תשובש ברמה גבוהה או תושבת כליל על כל ההשלכות הנובעות. הגנת סייבר מגינה על נכסים במרחב הקיברנטי מפני זליגת מידע מתוך המרחב או מפני תקיפות סייבר המכוונות לגנוב מידע, לשבש אותו או לפגוע בו.
הקורס בוחן איך לנהל נכון את הסיכונים הנובעים מלוחמת הסייבר, למניעת נזקים ולדרך הפעולה הפרקטית,  מבחינה ניהולית ותפעולית, תוך כדי התקפת סייבר - הדרכים והפעולות למניעת נזקים וצמצומם.הקורס עוסק בניהול ותכנון  מענה טכנולוגי להגנת סייבר בארגון תוך שילוב טכנולוגיות ושיטות אבטחה, לימוד רזי פעילות הליבה של התחום, ז"א  את הפעולות האקטיביות אשר נדרש לבצע בפועל  עם היווצרות חשד לאירוע סייבר אמיתי,הקורס גם מעניק את הידע הדרוש לייעץ, להנחות ולקבל החלטות במשימות הגנת המידע הן בתחום הטכנולוגי הטקטי והן בתחום המנהלי ארגוני, תוך הכרת והבנת הפעילות הצרכים והמטרות הארגוניות

הערה: הקורס מהווה גם הכנה למבחן הסמכה בין-לאומית של ארגון ISACA  העולמי

כריית נתונים וגילוי ידע 70949

ידע הוא יתרון תחרותי משמעותי לארגונים, ו- Knowledge Discovery from Databases משמש אמצעי מהותי להפקת ידע ותובנות עסקיות.  כקורס ליבה בתחום אנליטיקה עסקית, הקורס מתמקד בניתוח של נתונים מובנים (להבדיל מנתונים לא מובנים כדוגמת טקסט או תמונה), תוך לימוד אלגוריתמים של סיווג (Classification) ואלגוריתמים של ניתוח אשכולות (Cluster Analysis).  תהליכי כריית הנתונים בקורס נלמדים ומתורגלים תוך שימוש בתוכנת  Weka.

ניהול פרויקטים 70939

הקורס ממוקד בתחומי הידע של ניהול פרויקטים ובכלל זה תהליכי התכנון, האיוש, הבקרה, תזרים כספי, יציאה למכרזים ועוד. הקורס חושף את המשתתפים לגישות ומתודולוגיות שונות לתכנון וניהול הפרויקט, וכן לכלים ממוכנים, כדוגמת MS. Project המיועדים למטרה זו.

 

לימודי חובה נוספים

לימודי יהדות

חובת לימודי היהדות של הסטודנטים בבית הספר למינהל עסקים הינה על פי הדרישות הכלליות לתואר שני. פרטים על כך ניתן למצוא באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות. לבירורים ניתן לפנות אל היחידה ללימודי יסוד ביהדות בטלפונים: 03-5318671, 03-5318361 או דרך הזום בשעות הקבלה

 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני.

פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור - ניתן למצוא באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה. לשאלות ולבירורים ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה בטלפונים: 03-5318636 , 03-5318237.

סטודנטים במסלול ללא תזה, שלמדו במהלך התואר הראשון שלהם במוסד אקדמי מוכר וסיימו אותו בציון "עובר", לא יחויבו בחובת אנגלית כשפה זרה. בעת בניית המערכת, בקטגוריית חובת אנגלית יתעדכן להם "ללא חיוב אנגלית". סטודנטים שקיבלו פטור מאנגלית בתואר ראשון, על בסיס ציון בחינת פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם, גם הם לא יחויבו בחובת אנגלית.
עם זאת, לתשומת לבכם: במידה וסטודנט עובר למסלול עם תזה - עליו לוודא למול היחידה לאנגלית כשפה זרה מהם חובותיו, ובמידת הצורך לבצע מבחן פטור באנגלית ואם נדרש, גם קורס באנגלית כשפה זרה.
 

אנא הקפידו על מילוי חובות יהדות ואנגלית. לא ניתן יהיה לסיים את התואר ללא מילויין של חובות אלו!