תוכניות הלימודים וסדרי הלימודים

 

תוכן העניינים:

 

 

 • תוכנית הלימודים הינה תוכנית מובנית. הלימודים יתקיימו במהלך שנתיים (4 סמסטרים), סמסטר א' וב' בכל שנה, בימי ראשון החל מ16.00 ועד השעה 22.00 ובימי שישי החל מהשעה 8.00 ועד השעה 14.00. בתוכנית משולבים שלושה קורסי תואר מתוקשבים (2 בלבד במגמת מימון), כך שיכול להיות שבפועל באחד הסמסטרים יתקיימו פחות שעות בפועל מהמתואר לעיל, אך זו מסגרת הזמן לקיום הקורסים.
 • לימודי ההשלמה יתקיימו בסמסטר קיץ שלפני תחילת שנת הלימודים הראשונה של הסטודנט, בשעות אחר הצהריים ו/או בימי שישי בבוקר. במידת הצורך, ניתן יהיה לבצע את ההשלמות בקורסי הכלכלה במהלך סמסטר א', במקביל לקורסי התואר.
 • על התלמיד לסיים את לימודיו במסלול א' (עם תזה) ובמסלול ב' (ללא תזה) במשך שנתיים. הוועדה לתואר שני מאפשרת במקרים מוצדקים (לאור המלצות המנחה וראש בית הספר) הארכה לשנת לימודים שלישית, וזאת בדרך כלל לתלמידים במסלול עם עבודת מחקר (מסלול א').
 • מספר מצומצם של קורסים עשויים להילמד בשפה האנגלית.

 

לימודי השלמה
 

הסטודנט יחויב בלימודי השלמה בהתאם ללימודיו הקודמים לתואר ראשון. סטודנט שיחויב בקורסי השלמה יהיה במעמד של "מן המניין בתנאי" ועליו לסיימם במהלך סמסטר הקיץ לפני תחילת שנה"ל הראשונה. קורסי הכלכלה יינתנו גם בסמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה, לסטודנטים שטרם הספיקו לסיים את חובותיהם. הסטודנט מחויב לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע משוקלל של 76% לפחות. אם הסטודנט למד קורסים אלה במלואם או בחלקם במוסד אקדמי מוכר במהלך 7 השנים האחרונות, בהיקף דומה וברמה זהה לדרישות בית הספר, הוא רשאי להגיש לבית הספר בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו. בקשות אלו יש להגיש מיד עם קבלת מכתב המאשר את הקבלה לתוכנית.

לאחר סיום כל קורסי ההשלמה, כל סטודנט מחויב להגיש בקשה לשינוי מעמד ל"מן המניין" למדור לתואר שני לביטול התנאי. ללא הגשת הבקשה - לא יעודכן מעמדו של הסטודנט! אנא הקפידו לעשות זאת.
 

לימודי ההשלמה הינם:

 • מתמטיקה
 • סטטיסטיקה למינהל-עסקים (מבחן פטור)
 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא למאקרו כלכלה

 

לימודים לתואר שני

 

תכנית ה-MBA מציעה 4 מגמות: מימון, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית ומערכות מידע (אין אפשרות להתמחות בשתי מגמות).

בית הספר למינהל עסקים מאפשר לסטודנטים הוספת מסלול ביזמות ובחדשנות, ובו הקורסים מבוא ליזמות (למי שלא חויב בזה כחלק מהתואר), ייזום חברות הזנק, ניהול חדשנות ויזמות (קורס חובה במגמת ניהול), ניהול הון סיכון ויזמות בישראל ופרקטיקום ביזמות (המחליף את הפרקטיקום ההתמחותי או את הסמינר באסטרטגיה עסקית). את מסלול היזמות ניתן להוסיף רק למגמה קיימת, ולא ללמוד באופן עצמאי. סטודנטים המעוניינים בכך יוכלו לתגבר את לימודיהם בתחום היזמות והחדשנות, במקביל ללימודי המגמה הראשיים שלהם. בחירה באפשרות זו תכלול תוספת של מספר קורסים (שפורטו לעיל), וכרוכה גם בהוספת יום לימודים בחלק מהסמסטרים. קורסים אלו הינם מעבר למכסת השעות הנדרשת לתואר, למי שאינו לוקח אותם כקורסים במקום פטורים, והם יחוייבו בתוספת שכר לימוד בהתאם.

תנאי כניסה לכל אחת מן המגמות הוא ציון של 80% לפחות בקורס העקרונות של המגמה. גם ההצטרפות למסלול ביזמות ובחדשנות יהיה מותנה בקבלת ציון 80% לפחות בקורס מבוא ליזמות.

כל סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי אחר, או באוניברסיטת בר-אילן במחלקה אחרת ולמד ב-7 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי ה-MBA והשיג ציון של 80% לפחות, יוכל לבקש זיכוי מקורס זה. האפשרות לזיכויים מקורסים קיימת עד לסך של 6 נקודות זכות.

תלמיד שלמד במסגרת לימודי התואר הראשון קורס דומה בהיקפו ובתכניו לקורס המוצע בבית הספר למינהל-עסקים, לא יהיה רשאי ללמוד קורס זה אך יחויב בקורס חליפי במקומו (המרה).

בית הספר למינהל עסקים ישתדל לקבוע את קורסי ההמרה (במקום הפטורים) בחלון הזמן של הקורס ממנו קיבל הסטודנט פטור, אך אינו יכול להתחייב לכך. הסמכות לאישור זיכוי מקורסים היא בידי הוועדה לתואר שני.

את הבקשות יש להגיש למזכירות הסטודנטים בביה"ס- ידנית, בפקס או במייל. גיליון ציונים רשמי, לצורך בקשת זיכוי, חייב להיות מקורי.

 

קורסי השלמה

מבוא למיקרו כלכלה

מיקרו: מחסור, עקומת-תמורה, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה אופטימלית, ביקוש והיצע.

 

מבוא למאקרו כלכלה

הקורס יעסוק במאקרו כלכלה, כלומר בניתוח ההתנהגויות והשיקולים של המגזרים השונים כשכל אחד מורכב ממספר רב של יחידות כלכליות.

נלמד את המודל הקיינסיאני במשק סגור ופתוח, את השווקים השונים, שוק המוצרים שוק הכסף ושוק המט"ח כמו גם את הקשרים ביניהם.

 

סטטיסטיקה למינהל עסקים

התפלגות נורמלית ותכונותיה, משפט הגבול המרכזי, מבחנים לבדיקת השערה על ממוצע האוכלוסיה, מבחן חד-צדדי ודו צדדי, רווח בר סמך, בדיקת השערות, עצמה של מבחן, מבחנים לזוג מדגמים תלויים ובלתי תלויים, מבחנים לבדיקת השערות על פרופורציה באוכלוסייה, השוואת פרופורציות למדגמים בלתי-תלויים, מקדם המתאם הפשוט וישר הרגרסיה, מבחנים הקשורים למתאם ורגרסיה, רגרסיה מרובת משתנים, מבחן חי בריבוע לבדיקת טיב התאמה ותלות הדדית, מבחן לבדיקת שונות, השוואה בין שונויות, ניתוח שונות, מבחנים א-פרמטריים, למדגמים תלויים ובלתי תלויים.

 

מתמטיקה

פונקציה של משתנה אחד, גבול, רציפות, נגזרת וחקירה, אינטגרל, פונקציה של כמה משתנים, נקודות קיצון, שיטת כפולי לגרנז', שיטות אופטימיזציה, אלגברה ליניארית: מטריצות, דטרמיננטות, שיטות גאוס, נוסחת קרמר, יישומים בכלכלה ומינהל עסקים.

 

עקרונות מינהל-עסקים

70-951 עקרונות הניהול

הקורס מתמקד באלמנטים יסודיים שונים בניהול, הישימים לכל סוגי הארגונים. בקורס נלמד לפתח חשיבה ביקורתית לגבי סוגיות מרכזיות בניהול, לזהות את המשתנים העיקריים המגדירים את הניהול בארגונים, ולגבש תוכניות ניהוליות לטווחי זמן שונים. מטרות נוספות:

 • לימוד דרכים לשיפור ביצועים ולהגדלת אפקטיביות הניהול.
 • הקניית הכלים הדרושים למעבר מתפקיד מנהל טכני/פונקציונאלי לתפקיד מנהל כללי.
 • גיבוש ראייה מערכתית ותובנות מנחות ככלי תומך להחלטות ניהוליות.

 

70-952 ניהול השיווק 1

התחרות הקיימת במאה ה–21 בין החברות לקידום מוצריהן, מחייבת השקעה מרבית בתהליכי השיווק תוך ניצול הזדמנויות עסקיות, והתאמת הנדרש לשינויים הדינמיים המתרחשים בשווקים בהם הן פועלות. השגת מטרות השיווק וניצול ההזדמנויות העסקיות, מצריכה הבנה של צרכי קהלי המטרה, ניתוח הן של הסביבה הפנימית של הארגון והן של הסביבה החיצונית, זיהוי פלחי שוק וקביעת שוקי מטרה, נקיטה באסטרטגיות שיווקיות מתאימות ויכולת התאמה מידית לשינויים המתרחשים בשוק, לרבות שינויים הנוגעים למתחרים. הקורס יתמקד בנושאים עדכניים ומרכזיים בשיווק הכוללים, בין היתר, את התחומים הבאים: התנהגות צרכנים, מחקר שיווקי, ניתוח הסביבה השיווקית, ניתוח מתחרים, מדיניות מוצרים, מדיניות מחירים, מדיניות מאמץ הקידום ומדיניות הפצה.

 

70-953 עקרונות המימון

מטרת הקורס להקנות את הבסיס האנליטי והיסודות של תורת המימון המודרנית. הקורס יסקור את התיאוריות הקלאסיות במימון בדגש על מימון החברה העסקית. בין הנושאים שילמדו בקורס: מטרת החברה העסקית, ערך הזמן של כסף (TVM), חישובי היוון, קריטריונים לבחינת כדאיות פרויקטים ודירוגם, תקצוב הון, הגדרת סיכון, תורת תוחלת התועלת וביטוח, תורת תיק השקעות, יעילות ושיווי משקל של שוק ההון, מחיר הון, הרכב ההון והערכת שווי החברה.

 

70-784 מחסני נתונים

אתגר מרכזי בארגון הינו הפיכת הנתונים הרבים הנצברים במערכות המחשוב המגוונות ובמחסן הנתונים הארגוני  לתובנות ולידע (Knowledge) עסקי אינטגרטיבי בעל ערך למקבלי החלטות בארגון מתוך מטרה למנף את תשואות הארגון.
תחקור אנליטי (
Self-Service), ניתוח רב ממדי של הנתונים בעזרת כלי  OLAP ו- Power Pivot,  וכן הליכי כריית נתונים ו- BIG DATA, נמצאים בפסגת הטכנולוגיות האנליטיות של האינטליגנציה העסקית בארגון (BI), ומהווים את הנושאים החמים ביותר כיום בתחום זה. בקורס יילמדו ארכיטקטורות  לעיצוב מחסן נתונים אפקטיבי וכן ארכיטקטורות של מוצרי BI שונים. כמו כן יילמדו בקורס מתודולוגיות לאיתור המוטיבציה  העסקית בעזרת ניתוח מושכל של הנתונים ומציאת קשרים ביניהם, וכן אלגוריתמים ומודלים אנליטיים מתחום הסטטיסטיקה והאינטליגנציה המלאכותית והעסקית.
הקורס יעסוק בחלק התיאורטי/אקדמאי של הנושאים הרלוונטיים ובמיוחד בפן המעשי תוך כדי הכרת ותרגול כלים ממוחשבים מובילים כגון: 
SAS VA (תחקור אנליטי Self-Service), TM1 IBM (OLAP) ,  Power Pivot_ EXCEL, ו- SAS MINER (Data Mining ו- TEXT Mining) לפיתוח והטמעה יישומים בתחומים הרלוונטיים.

 

 

לימודי חובה נוספים

לימודי יהדות

חובת לימודי היהדות של הסטודנטים בבית הספר למינהל עסקים הינה על פי הדרישות הכלליות לתואר שני. פרטים על כך ניתן למצוא באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות. לבירורים ניתן לפנות אל היחידה ללימודי יסוד ביהדות בטלפונים: 03-5318671, 03-5318361 .

 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני.

פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור - ניתן למצוא באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה. לשאלות ולבירורים ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה בטלפונים: 03-5318636 , 03-5318237.

ניתן לקבל פטור מחובת אנגלית כשפה זרה על סמך ציון של 25 לפחות בחלק המילולי של הGMAT במסלול ללא תזה בלבד. לידיעתך, ציון זה אינו מהווה פרמטר לקבלה. ניתן גם לקבל פטור על בסיס בחינת אמי"ר או אמיר"ם. פרטים על כך יש לברר למול היחידה לאנגלית, כאמור.

בית הספר למינהל עסקים ישתדל לפתוח קבוצת קורס אחת לפחות של אנגלית עסקית, בסמסטר א' בימי שישי בבוקר, משבצת זמן הפנויה לחלק גדול מהסטודנטים, שתכניה יותאמו לסטודנטים במינהל עסקים, כך שתוכלו להפיק את המירב מקורס זה.
תלמידים שלא השיגו ציון פטור בבחינת המיון באנגלית, אנו ממליצים מאד לעבור את הקורס באנגלית כבר בשנת הלימודים הראשונה.

לתשומת לבכם: פטורים מאנגלית ניתנים אך ורק על ידי היחידה לאנגלית כשפה זרה!

 

אנא הקפידו על מילוי חובות יהדות ואנגלית. לא ניתן יהיה לסיים את התואר ללא מילויין של חובות אלו!