הנחיות לבניית תוכנית הלימודים תשפ"ד - מימון- שנה ב' - תוכנית מצטיינים

להורדת ההנחיות כקובץ PDF

הנחיות רישום אלו תקפות רק לגבי סטודנטים שנרשמו לקורסי סמסטר קיץ של תוכנית המצטיינים.

סטודנטים שלא נרשמו לסמסטר קיץ, מתבקשים לפנות במייל להשלמת הליך ההרשמה.

 

ראשית, אנא וודאו שמעמדכם מוסדר ("מן המניין") וששילמתם את שובר המקדמה.

סטודנט שמופיע כ"מן המניין בתנאי" יפנה בדחיפות למדור ללימודי תואר שני להסדרת מעמדו.

 

כניסה למערכת אינבר

יש להיכנס למערכת האינ-בר בחלון הזמן שהוקצה - להקיש שם משתמש וסיסמא - לחתום על ההצהרה וההתחייבות - רישום לקורסים (לרדת למטה עד שמגיעים לאשכולות של שנה ב').

 

שימו לב שברישום לקורסים מופיעים לכם כל האשכולות, גם אלו של השנה שעברה. אם טרם קיבלתם ציון על קורסים אותם כבר עשיתם, הקורסים יופיעו לכם באשכול ויתאפשר לכם להירשם אליהם. כמובן, למען הסר ספק, אין להירשם שוב לקורסים שכבר הייתם רשומים אליהם השנה. כמו כן, בכל מקרה יופיע לכם אשכול של קורסים חלופיים לפטור, גם אם אין לכם פטורים.

 

רשימת קורסי ההתמחות והאשכולות- תכנית מצטיינים שנה ב' תשפ"ד- מימון

סמסטר 

מספר הקורס

שם הקורס

יום 

שעה

הערות

א 70-629-15 תמחור נכסים א' 18-20 לכל האשכולות
  70-656-15 סדנה במימון חברות א' 20-22 אשכול מימון חברות
  70-795-15 יסודות המימון ההתנהגותי א' 20-22 אשכול ניהול השקעות
  70-617-15 שיטות כמותיות במימון ו' 8-10 לכל האשכולות
  70-892-15 משחק עסקים ו' 10-12 לכל האשכולות
 

 

סטודנט אשר יעמוד בדרישות האשכול יקבל אישור נוסף על כך בתום לימודיו (לא יופיע על תעודת התואר). סטודנט יכול לבחור האם ללמוד אשכול זה או אחר, או לבחור בכל משבצת זמן את הקורס שמעניין אותו, ללא בחירה באשכול (בכפוף למקומות פנויים).

 

  • חובת יהדות לתואר שני:

לאחר הרישום לקורסי ההשלמה מומלץ להירשם לקורסי יהדות. כיוון שמדובר במכסת מקומות מוגבלת.

בסרגל מצד ימין - אשכול לימודי - רב שנתי ביה"ס למינהל עסקים / רב שנתי לימודי יסוד

בוגרי אוניברסיטת בר-אילן מחויבים בלימודים בהיקף של 2 ש"ש לכל התואר.

בוגרי מוסדות אקדמאיים אחרים מחויבים בלימודים בהיקף של 4 ש"ש לכל התואר.

 

  • קורסים חלופיים לפטור: מי שקיבל פטור מקורס בתואר– מחויב לקחת קורס אחר להשלמת מכסת השעות.
    א. קורסים שהוגדרו כקורסים חלופים לפטור – אלו מופיעים באשכול ייחודי הנקרא "השלמה למכסת שעות   לתואר למקבלי פטורים".

ב. קורסים של התמחות אחרת המתקיימים באותה משבצת זמן – בכפוף לדרישות הקדם ולמקום פנוי. ניתן יהיה להירשם דרכנו.

ג. קורסי אשכול דירקטורים/ יזמות – אשכולות אלו הינם אשכולות על, כלומר, קורסים נוספים, מעבר למכסת התואר, שניתן לקבל עליהם אישור נפרד (פירוט בהמשך). עם זאת, אם קיבלתם פטור – תוכלו לקחתם כחלופיים לפטור. ככאלו הם יוכלו להיות חלק ממכסת השעות לתואר ולא קורסים עודפים.

 

הערה חשובה לגבי ספירת נקודות הזכות באשכול לבעלי פטור: סטודנט שקיבל פטור מקורס תואר, הקורס לא יופיע באשכול, אבל כן ייכלל בספירת מספר הנקודות/הקורסים באשכול. לדוגמה – סטודנט שקיבל פטור מניהול השיווק, בעת בחירה ב"שיבוץ מרשימה", הקורס לא יופיע (שכן הסטודנט פטור ממנו), אבל כשהסטודנט יסיים לקחת את כל שאר הקורסים באשכול, יופיע לו כיתוב באדום שחסר קורס אחד מאשכול זה (למרות שאינו יכול לקחת את הקורס, כי הוא פטור ממנו). יש לקחת קורס חלופי לפטור זה.

 

 

  • קורסי מסלול היזמות והחדשנות בשנה ב': סטודנטים הלומדים את המסלול ביזמות ובחדשנות, עליכם להירשם לפרקטיקום ביזמות 70787. תוכלו ליצור קשר ולעשות זאת דרכי. כמובן, וודאו שסיימתם את חובות קורסי היזמות – מבוא ליזמות, ניהול חדשנות ויזמות וייזום חברות הזנק.

 

  • קורסי אשכול הדירקטורים בשנה ב': סטודנטים שבחרו לקחת את אשכול הדירקטורים, צריכים בנוסף לקורס מבוא לדירקטורים משנה א' להוסיף לתוכנית הלימודים את הקורס דירקטורים למתקדמים 70-641.

 

  • לימודי אנגלית:  למתחילי תשפ"ג - וודאו שמופיע לכם במערכת במסך הרישום למעלה לצד המילים רמתך באנגלית הכיתוב "ללא חיוב אנגלית". אם יש איזושהי בעיה, יש לטפל בה למול היחידה לאנגלית כשפה זרה. מי שהתחיל קודם לכן, עליו לוודא שהוא סיים את חובות האנגלית. מספר הטלפון: 03-5318237 או דרך טופס הפנייה https://efl.biu.ac.il/contact 

 

  • מתווה הלימודים: הלימודים יתקיימו באופן משולב, כך שחלק מהשיעורים יתקיימו באופן פרונטאלי וחלקם דרך מערכת הזום. בשבוע הראשון אתם לומדים את כל הקורסים בקמפוס. מהשבוע השני ואילך, אתם לומדים את ימי ראשון ושישי מהקמפוס לסירוגין. למען הסר ספק – ההרצאות לא יוקלטו!

 

תוכנית מובנית מחייבת: עליכם להירשם ע"פ המופיע בטבלת הקורסים, בסדר שמופיע בטבלה. כל חריגה מתוכנית הלימודים דורשת אישור בכתב של ראש ההתמחות או של ראש בית הספר/סגן ראש בית הספר.

 

  • יצירת קשר עם גורמי אוניברסיטה:

היחידה ללימודי יסוד ביהדות: טלפון 035318671 או 035318361 yesod@biu.ac.il

המדור ללימודי תואר שני: ma.office@biu.ac.il

מוקד השירות והגיוס: בטלפון 9392* או בשירות הווטסאפ שלהם במספר 052-6171988


 

הערה: לבעיות טכניות במערכת הרישום (חסימה כספית, אי פתיחת חלון זמן וכו'), יש לפנות אל מרכז שירות וגיוס.

במהלך ימי הרישום, אנו נעמוד לרשותכם בכתובת המייל שלנו. עם זאת, בשל העומס הרב בימים אלו, אנא התאזרו בסבלנות. כמו כן, אנא נסו להימנע מפנייה בנושאים שאינם קשורים ישירות לרישום, ואפשרו לנו לתת את השירות המיטבי לכלל הפונים. 

 

בברכת הצלחה וחווית לימודים מהנה ופורה!