קורסים בתוכנית למצטייני תואר ראשון - מימון - תשפ"ד

שנה א' 

מימון  -  סמסטר 1

   

שעות

שם קורס (1)

יום

שעה

3 חשבונאות פיננסית ו 8
4 מימון חברות א 18
2 דירקטורים א 16
מבוא ליזמות  א 16
3 השקעות בניירות ערך ו 8/11
12 סה"כ      

מימון  -  סמסטר 2

   

שעות

שם קורס (2)

יום

שעה

3 כלכלה, מימון ושוקי הון בינלאומיים ו 8
3 אקונומטריקה פיננסית ו 11
3 מימון חברות מתקדם א 19
2 מדע נתונים בתחום הפיננסים   מתוקשב
11 סה"כ      

מימון  -  סמסטר 3 - קיץ

   

שעות

שם קורס (3)

יום

שעה

4 סמינריון מימון    
2 אסטרטגיה עסקית ו 8
3 אגרות חוב ונגזרותיהן ג 19
3 אופציות, חוזים עתידיים ועסקאות החלף ג 16
10 סה"כ

 

שנה ב' 

מימון  -  סמסטר 4

   

שעות

שם קורס (4)

יום

שעה

  סמינריון מימון- המשך    
2 משחק עסקים ו 10
2 תמחור נכסים א 18
2 יסודות המימון ההתנהגותי א 20
סדנה במימון חברות א 20
2 שיטות כמותיות במימון ו 8
10 סה"כ    

 

משותפים לכלל ההתמחויות

 

סמסטר א'

 קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 10

 קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 השפעות חברתיות בשיווק ובניהול --- מתוקשב
2 עסקים בעולם רב תרבותי --- מתוקשב

 דירקטורים

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניתוח דוחות כספיים ב 18
2 דירקטורים למתקדמים ב 20

 יזמות /קורסים חלופיים לפטור  

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 פרקטיקום יזמות ב 20
 

 

סמסטר ב'

       

 קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול מותגים --- מתוקשב

 יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול חדשנות ויזמות ב 18
2 ייזום חברות הזנק ב 20
     

 

סמסטר קיץ

       

 קורסי השלמה
 

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 9

 קורסים חלופיים לפטור
 

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול עפ"י דיני עבודה ו 10