Business-Economics-Management Seminar

18/06/2013 - 13:00

Speaker:

 

Prof. Gil Epstein

Dean of the School of Graduate Studies

Bar-Ilan University

 

 

 

Title:

 

בית הספר החדש ללימודים מתקדמים

 

 

 

לאור איחוד הועדה לתואר שני ותואר שלישי לכדי בית הספר ללימודים מתקדמים, נעשו ויעשו שינויים רבים במתכונת בית הספר -  שינויים בפן המנהלתי, פעילויות וימי עיון, ייעוץ לסטודנט,מלגות, קורסים שיועברו במסגרת בית הספר, אתר בית חדש, שינויים אפשריים בתקנון וכו'.

בסמינר המשותף לניהול, כלכלה ומנהל עסקים נציג בקצרה שינויים אלו וכן את את מטרת בית הספר במתכונת החדשה.

 

 

 

 

.