Ackerman Conference on Corporate Governance Bar-Ilan University, Israel

14/12/2014 - 15/12/2014

בתאריכים 14 ו-15 בדצמבר ייערך כנס אקדמי בינלאומי של הקתדרה לממשל תאגידי בישראל בראשותו של פרופ' בני לאוטרבך. הכנס יעסוק בדירקטורים ודירקטוריונים. תוכנית הכנס.