קורסים בתוכנית דו-שנתית - מימון - תשפ"ד

שנה א'  

 מימון  -  סמסטר 1

שעות

שם קורס (1)

יום

שעה

3 חשבונאות פיננסית ו 8
4 מימון חברות א 18
2 דירקטורים א 16
0 מבוא ליזמות  א 16
3 השקעות בניירות ערך ו 8/11
12      

 מימון  -  סמסטר 2

שעות

שם קורס (2)

יום

שעה

2 מדע הנתונים בתחום הפיננסיים -- מתוקשב
3 כלכלה, מימון ושוקי הון בינלאומיים ו 11
3 אקונומטריקה פיננסית ו 8
3 מימון חברות מתקדם א 18
11      

 

שנה ב' 

 מימון  -  סמסטר 3

שעות

שם קורס (3)

יום

שעה

2 סמינריון מימון ד 20
2 תמחור נכסים א 18
2 סדנה במימון חברות א 20
  יסודות המימון ההתנהגותי א 20
3 אופציות, חוזים עתידיים ועסקאות החלף ו 8
3 מימון חברות מתקדם ו 11
12      

מימון  -  סמסטר 4

שעות

שם קורס (4)

יום

שעה

2 סמינריון מימון ד 20
2 משחק עסקים ו 10
3 אגרות חוב ונגזרותיהן א 17
2 טכנולוגיה פיננסית - פינטק א 20
  שיטות כמותיות במימון א 20
9      

 

משותפים לכלל ההתמחויות

סמסטר א'

קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 10

קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 השפעות חברתיות בשיווק ובניהול --- מתוקשב
2 עסקים בעולם רב תרבותי --- מתוקשב

 

יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 פרקטיקום יזמות ב 20

דירקטורים 

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניתוח דוחות כספיים ב 18
2 דירקטורים למתקדמים ב 20

 

סמסטר ב'

קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול מותגים --- מתוקשב

יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול חדשנות ויזמות ב 18
2 ייזום חברות הזנק ב 20

 

סמסטר קיץ

קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 9