תקנון לימודי תואר שלישי

 

 

כללי

מטרת התכנית היא להכשיר אנשי מחקר שיוכלו להשתלב הן במסגרות אקדמיות והן במגוון תפקידים בעולם הארגוני והעסקי.

מסגרת הלימודים לתואר שלישי מושתתת על שילוב של שלוש מיומנויות: א. היכרות מעמיקה של הדיסציפלינות הרלוונטיות למחקר. ב. היכרות טובה של תחומי מינהל עסקים הקשורים לתחום ההתמחות והמחקר. ג. יכולת גבוהה לתכנן, לערוך ולהציג מחקר (בעל פה ובכתיבת מאמר). בית הספר מציע ארבעה תחומי התמחות ומחקר: מימון, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית ומערכות מידע.

מנחים

מספרם המצומצם של החוקרים בבית הספר ותחומי המחקר הספציפיים בהם הם עוסקים, אינם מאפשרים קבלת מועמד ללימודי התואר השלישי מתוך הנחה שבשלב מאוחר יותר יימצא חבר סגל שינחה אותו בעבודת הדוקטורט (הליך שהינו מקובל במספר אוניברסיטאות). לאור זאת, המלצת ועדת הדוקטורט הבית-ספרית על קבלתו של מועמד ללימודי תואר שלישי מותנית בקבלת מכתב המלצה מפורט מחבר סגל מוסמך, המאשר את נכונותו להנחות את הסטודנט בתחום מחקר ספציפי. בהתאם להנחיות האוניברסיטה. חבר סגל מוסמך להנחות עבודת דוקטור החל מקבלת דרגת מרצה בכיר.

לפיכך, מועמד יפנה תחילה את בקשתו (בליווי המסמכים המפורטים בהמשך) למזכירות ועדת הדוקטורט הבית ספרית (לגב' שרי כהן) לצורך בירור ראשוני אודות עמידתו בתנאי הסף. לאחר קבלת אישור מזכירות ועדת הדוקטורט על  עמידתו בתנאי הסף, יפנה המועמד למנחים הפוטנציאליים. כאמור. מכתב המלצה בו מאשר חבר הסגל את נכונותו להנחות את המועמד הוא תנאי לדיון בבקשתו של המועמד בועדת הדוקטורט הבית ספרית.

האוניברסיטה ובית הספר רואים חשיבות רבה לפרסום מחקרים בכתבי עת בינלאומיים. בהתאם לכך, ישנם חברי סגל המתנים את נכונותם להנחות עבודות דוקורט בכפוף לכך שהדוקטורט יערך במתכונת של מאמרים.

מועמדים פוטנציאליים

*מועמד  שסיים לימודי תואר שני עם תזה מחקרית, בציון ממוצע בקורסים של 85 לפחות, וציונו בעבודת התזה הוא 90 לפחות, רשאי להגיש מועמדותו לוועדת הדוקטורט הבית ספרית.

*מועמד שסיים לימודי תואר שני ללא תזה מחקרית  ומבקש להשלים את התזה במגמה להמשיך אח"כ ללימודי דוקטורט, יוכל להגיש מועמדותו למסלול "השלמת תזה" אם יתקיימו התנאים להלן:

1. המועמד סיים את לימודי התואר השני בממוצע של של 85 לפחות וכן עם ממוצע של 90 לפחות בסמינריון/ים שלמד במסגרת התואר השני. במידה ואין בידיו סמינריון בציון הנדרש, החלופה האפשרית היא ציון של 46 בחלק  הכמותי של מבחן ה- GMAT.

2. המועמד הגיש למנחה פוטנציאלי איתו יצר קשר ונתן הסכמתו העקרונית להנחות את המועמד,  נייר הצהרת כוונות לגבי המשך לימודיו וכן מסמך קצר עם קווים לדמותו של המחקר לתזה והמנחה אישר אותו.

3. המועמד הצהיר כי הוא מודע לכך שקבלתו למסלול השלמת תזה לא מהווה הבטחה/קבלה אוטומטית ללימודי דוקטורט והוא יצטרך להגיש מועמדות מחדש ללימודי תואר שלישי.

בתום מסלול "השלמת התזה", אם יעמוד התלמיד בקריטריונים הנדרשים, ביניהם איכות מספקת של עבודת התזה, יוכל להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי - כאמור לעיל.

*מועמדים שעומדים בתנאים שצויינו לעיל מהדיסציפלינות הבאות: כלכלה, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, מדעי הטבע, מתמטיקה, פיזיקה, הנדסה, סוציולוגיה, מדעי המחשב, ומדעי הרוח. אם יתקבלו, יידרשו מועמדים אלה להשלים קורסים לתואר שני במינהל עסקים בהתאם להחלטת  ועדת הדוקטורט. על המועמד להשיג ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסים אלה.

תנאי קבלה

נהלי הגשת מועמדות

 1. את חומר המועמדות יש להגיש במזכירות התלמידים של בית הספר למינהל עסקים בחדר מס' 115 לידי גב' רוני זינו בטלפון: 03-5318917 או לשלוח אליה במייל ל- roni.zino@biu.ac.il
 2. על חומר המועמדות לכלול את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה להתקבל כתלמיד תואר שלישי.
  • גיליונות ציונים (record of studies) של כל לימודיו האקדמיים . גליונות באינטרנט אינם קבילים.
  • עותק מעבודת התזה.
  • במקרה של מועמדים ללא תזה שאינם עומדים בתנאי הקבלה למסלול השלמת תזה: ציון  46 בחלק הכמותי בבחינת GMAT
  • שני מכתבי המלצה מאנשי סגל אקדמי, כאשר לפחות אחד מהם הינו ממליץ שהדריך את התלמיד בעבודת מחקר. המכתבים יכללו התייחסות מפורשת ליכולת ולמוטיבציה של המועמד לבצע מחקר. על ההמלצות להימסר לוועדת הדוקטורט (באמצעות גב' שרי כהן) ישירות על ידי הממליצים ולא על ידי המועמד .
  • קורות חיים הכוללים פירוט של כל מקומות העבודה בהם הועסק המועמד,ותיאור עיסוקו במסגרות הללו. לקורות החיים יש לצרף גם רשימת פרסומים, כולל מאמרים אשר נשלחו לפרסום, דו"חות מדעיים אשר לא פורסמו, הצגות בכנסים וכל פעילות מדעית אחרת.
  • מסמך הצהרת כוונות (בהיקף של עמוד אחד) בו יפרט המועמד מדוע הוא מעוניין בלימודי תואר שלישי, מהם הכישורים וניסיון העבר שיאפשרו לו, לדעתו, להצליח בתכנית מעין זו, באיזו מידה הוא בקיא בנושאים הרלוונטיים למחקר אקדמי בתחום ועד כמה הוא יהיה מסוגל להקדיש את זמנו לתכנית.
  • טופס הצהרת מנחה על נכונותו להנחות את המועמד.
  • מסמך קצר ובו תאור המחקר המתוכנן של המועמד - מאושר על ידי המנחה.

את הטפסים הנדרשים לעיל אפשר למצוא ברשימת הטפסים לתואר השלישי באתר ביה"ס.

 1. וועדת הדוקטורט הבית-ספרית מתכנסת  לדיון במועמדים חדשים ללימודי תואר שלישי – בתחילת חודש מאי ובאמצע חודש נובמבר של כל שנה. הוועדה תקבל את המועמדים בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בעבודת מחקר. במידת הצורך, תשקול הוועדה את זימונם של חלק מהמועמדים לראיון.
 2. יצויין מפורשות כי ההחלטה על קבלת  מועמד ללימודי תואר שלישי  היא בידי ביה"ס ללימודים מתקדמים, שבידו הסמכות לקבל או לדחות מועמדים לתואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן. אנא קראו את תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 3. המועמד יהיה חייב בתוכנית הלימודים שתקבע על ידי המנחה ובהתאם לתכנית הלימודים שתידרש בהתמחותו .

חברי וועדת דוקטורט

וועדת הדוקטורט הבית-ספרית מורכבת מצוות של חברי סגל אקדמי ממגוון התמחויות. בין תפקידיה: קביעת מדיניות התוכנית, קבלת תלמידים חדשים, טיפול בנושאי מלגות ועוד.

מבנה לימודי התואר השלישי

 • לימודי התואר השלישי מורכבים משני שלבים עיקריים:
  • שלב כתיבת הצעת המחקר לדוקטורט + מבחן הגנה על הצעת המחקר.
  • שלב ביצוע הדוקטורט - מאישור הצעת המחקר (ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים) ועד לסיום הדוקטורט.

חובות התלמיד במהלך לימודי הדוקטורט

 1. הלימודים בשלב כתיבת הצעת המחקר לא יארכו יותר משנה.
 2. התלמיד חייב להיבחן בע"פ במבחן הגנה על הצעת המחקר. ההצלחה במבחן היא תנאי להמשך לימודי הדוקטורט.
 3. כתיבת הדוקטורט לא תארך יותר משלוש שנים.
 4. אחת לשנה ימלא התלמיד דו"ח התקדמות, שיכלול גם את חוות הדעת של המנחה. חוות דעת שאינה משביעת רצון או שלושה דו"חות המצביעים על התקדמות שאינה מספקת מהווים סיבה להפסקת לימודים. את הדו"ח יש למלא ולהעביר לגב' שרי כהן כל שנה בחודש אפריל.
 5. תלמיד במסלול הרגיל ישתתף באופן קבוע בסמינר לדוקטורנטים מהסמסטר הראשון לקבלתו ללימודים ועד תום 4 שנות לימודים או עד להגשת הדיסרטציה – הראשון מביניהם. תלמיד במסלול השלמת תזה לא ישתתף בסמינר לדוקטורנטים עד לסיום שנת ההשלמה.
 6. תלמיד במסלול הרגיל ישתתף באופן קבוע בסמינרים המחלקתיים מהסמסטר הראשון לקבלתו ללימודים ועד תום 4 שנות לימודים או עד להגשת הדיסרטציה – הראשון מביניהם. תלמיד במסלול השלמת תזה לא מחוייב להשתתף בסמינרים המחלקתיים למעט אם המנחה יחליט אחרת.
 7. במהלך לימודי התואר השלישי על התלמיד לקחת חמישה קורסים וסמינרים (מעבר לקורסי ההשלמה שייתכן ויידרש להם) ולהשיג בהם ממוצע של 85 לפחות. זאת בנוסף להשתתפותו בסמינרים המחלקתיים ובסמינר לדוקטורנטים כפי שנכתב לעיל. 
 8. לצורך השלמת עבודת הדוקטור והגשתה לשיפוט, התלמיד ידרש ל: 
  • הכנת פוסטר להצגת המחקר
  • כתיבת מאמר בעברית המסכם את עבודת המחקר
  • עריכת סרטון להמחשת היבט מסויים במחקר. 
  • חשוב לציין שעבודת המחקר לא תוגש לשיפוט ללא השלמת כל המרכיבים בסעיף 7.
 9. על התלמיד לעמוד בדרישות לימודי אנגלית ויהדות כפי שמופיעות בתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.ביה"ס אינו מקיים בחינות פטור מאנגלית.
 10. התלמיד חייב להיבחן בע"פ במבחן הגנה על הדיסרטציה הסופית.
 11. במידה והדוקטורט הוגדר כדוקטורט מאמרים, יש להשלים הגשה לפרסום של שניים-שלושה מאמרים (בהתאם לדירוג כתבי העת).

מעת לעת תזמן וועדת הדוקטורט הבית-ספרית לראיון תלמידי תואר שלישי לגביהם חסרים נתונים, זאת לצורך התרשמות מעמיקה יותר באשר להתקדמותם במחקר. מנחה שאיננו שבע רצון מהתקדמות התלמיד יעביר חוות דעת מנומקת לוועדה, בה הוא ממליץ להעבירו למנחה אחר או להפסיק את לימודיו.

הפסקת לימודי דוקטורט

וועדת הדוקטורט הבית-ספרית רואה חשיבות רבה בשמירה על רמה גבוהה של לימודי הדוקטורט ובקבלת תלמידים שיוכלו להוכיח מצוינות מחקרית לאורך לימודיהם. בהתאם לכך, במקרים בהם יתברר כי התלמיד אינו עומד בחובותיו האקדמיות כפי שפורטו לעיל, רשאית הוועדה להחליט על הפסקת לימודיו.

תהליך קבלת ההחלטה על הפסקת לימודים יהיה כדלקמן:

 1. הוועדה תקיים דיון עם המנחה, במסגרתו ייבחן מצבו האקדמי של התלמיד. בדיון זה יוחלט האם התלמיד יוכל להמשיך בלימודיו כרגיל או לחלופין, האם יש צורך בפתיחת הליך בחינה של מעמדו של התלמיד ושל המשך לימודיו.
 2. במידה ויתברר בדיון עם המנחה כי מצבו האקדמי של התלמיד איננו משביע רצון ביחס לדרישות מתלמיד דוקטורט וביחס להתקדמות,יישלח לתלמיד מכתב בו מפורטות השגותיה של הוועדה.
 3. החלטה על המשך לימודים: במידה ויוחלט לאפשר לתלמיד להמשיך את לימודיו, יפורטו במכתב התנאים להמשך הלימודים כפי שסוכמו עם המנחה.
 4. החלטה על הפסקת לימודים מחייבת רוב של שני שלישים של חברי הוועדה. מכתב מנומק של החלטה זו ישלח לביה"ס ללימודים מתקדמים.